Pierwsza pożyczka do 3000 zł za darmo

Warunki otrzymania pożyczki

 

Warunki korzystania z sLoan.pl

 • Zapoznaj się z warunkami umowy. (tekst otworzy się w nowym oknie)
 • Zasady przetwarzania danych osobowych klienta przez Nordecum Sp. z o.o.
  1. Warunki tej promocji stanowią nieodłączną część Umowy kredytu konsumenckiego.
   W przypadku rozbieżności między warunkami promocji a warunkami umowy pożyczkowej obowiązują warunki promocji.
  2. Warunki promocji mają zastosowanie wyłącznie wobec klientów, którzy po raz pierwszy biorą pożyczkę w sLoan.pl.
   Pożyczka udzielana jest na czas określony bez odsetek.
  3. Warunki promocji „Pierwsza pożyczka 0%”:

   • Kwota pożyczki: 100 zł - 3000 zł
   • Okres spłaty pożyczki: od 15 do 30 dni
   • Oprocentowanie w skali roku: 0%
   • Miesięczna rata: 100 zł - 3000 zł
  4. W przypadku nieterminowej spłaty raty pożyczki przyjmuje się, że klient naruszył warunki promocji, co skutkuje naliczeniem odsetek w wysokości obowiązującej dla stałych klientów, tj. warunki promocji nie obowiązują.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Pożyczki
Wybierz kwotę i okres pożyczki
0.00
0.00
0.00
0.00
Aktualności sLoan.pl

Nordecum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowska 4/13, e-mail:bok@sloan.pl. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000552638, NIP: 5252614997, REGON: 361270895. Kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 zł. Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w Kodeksie Cywilnym.

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych) oraz podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Nordecum Sp. z o.o. wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty zaległych kwot poprzez kontakt w formie telefonów, elektronicznych wiadomości tekstowych SMS oraz elektronicznych wiadomość mailowych. Przypomnienia te obciążane są opłatami zgodnie z Ramową Umową Pożyczki. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

W przypadku braku spłaty pożyczki bądź opóźnienia w spłacie Pożyczkodawca może przekazywać dane Pożyczkobiorcy o zobowiązaniach do Biur Informacji Gospodarczej.

Chat z konsultantem